Priser pr. person for sæson 2024-2025
Børn 450 kr
Senoior 60+ 450 kr
Aqua Gym senior 650 kr
Voksne 700 kr

 

Vedtægter


§1 Foreningens navn

Vingsted Svømmeklub 
 

§2 Foreningens hjemsted

Egtved, Vejle Kommune
 

§3 Foreningens formål

Foreningens formål er ved svømning og andet dertil knyttet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål og vedtægter, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og kontingentet betalt.
 
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 14 dages varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts og annonceres i dagspressen.
 
5.3 Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen sendes til formanden senest 8 dage før.
 
5.4 Stemmeret. Alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn - dog har intet medlem mere end én stemme.
 
5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.
 
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal - dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
5.7 Generalforsamlingens dagsorden
 
  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleant
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt
 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25% af medlemmerne ønsker det med forslag om dagsorden.
 
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.
 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
 
7.2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer der efter generalforsamlingen selv vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær samt forældrerepræsentant.
5 vælges på generalforsamlingen. 1 medlem vælges hvert år blandt instruktørerne inden sæsonstart i august måned.
 
7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. Der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer.
 
7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet. Bestyrelsen kan fordele posterne mellem sig på ny når det ønskes.
 
7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Vedtagelse i bestyrelsen kræver almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
7.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.
 

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret, regnskabsperioden
er fra 1. januar til 31.december.
 
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
 
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende, samt tilses og revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisor. Revisorer vælges for 2 år, så 1 afgår hvert år. Første gang ved lodtrækning.
 

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
 
9.2 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 

§10 Vedtægtsændringer

10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
 
11.2 Såfremt foreningen ophæves, skal dens formue anvendes til at fremme af de i § 3 omhandlede formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.
 
 
Vedtaget med ændringer på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2019
 
Brian Grøndahl, formand
Sæsonlængde 2024-2025
Uge 35 til og med uge 12
Kalender
Besøg vores side
Vingsted Svømmeklub CVR 62548312