Vedtægter for Vingsted Svømmeklub

  §1 Forenings navn er Vingsted Svømmeklub.
       Forenings hjemsted er Vejle kommune.

  §2 Forenings formål er ved svømning og andet dertil knyttet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

  §3 Foreningen er optaget i DGI Sydøstjylland og dermed undergivet deres vedtægter.

  §4 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
       Som støttemedlem kan optages enhver.
       Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til dertil.
       Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

  §5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 1 er instruktørrepræsentant og 1 er forældrerepræsentant
       Instruktørrepræsentanten vælges, hvert år, af og blandt instruktørerne, inden sæsonstart i august måned.
       De 5 andre vælges på generalforsamlingen.
       Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer og sekretær.
       Valget gælder en 2-årig periode, således at der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år.

  §6 Valgbart er ethvert medlem der er fyldt 18 år.

  §7 Pris på medlemskort fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

  §8 Foreningens medlemmer og bestyrelses medlemmer hæfter ikke for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med dens respektive formue.
       Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
       Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

  §9 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og annonceres i dagpressen/Ugeavisen med angivelse af dagsorden og med 14                             dages varsel.
       Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
       Kun for fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år og forældre til børn under 15 år, har stemmeret.
       På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter mindst                     2/3 del af de afgivne stemmer for forslaget.
       Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
       Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§10 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af det reviderede regnskab
3. Forlæggelse af indkomne forslag
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg
a) Valg af bestyrelse i henhold til § 5
b) Valg af 2 suppleanter
c) Valg af revisorer
d) Valg af 1 revisor suppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

 
§11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller krav herom                         med forslag til dagsorden.
       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§12 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§13 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang

§14 Vedtagelse i bestyrelsen kræver almindelig stemmeflertal, idet formandens stemme, i tilfælde af stemmelighed, er afgørende.

§15 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
       Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste møde.

§16 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, dog senest 15. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§17 Forenings regnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.
       Valget gælder for 2 år, således at 1 afgår hvert år, første gang ved lodtrækning.

§19 Såfremt foreningen ophæves, skal dens formue anvendes til at fremme af de i § 2 omhandlede formål i Vejle Kommune, men formuen skal dog blives henstående i 15 år                      efter ophævelsen for at afvente, om midlerne atter kan finde anvendelse til det oprindelige formål.

       Således vedtaget med ændringer på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2014.

______________________________
Brian Grøndahl, formand
Vingsted Svømmeklub CVR 62548312